Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler İçin ÇED Sürecini Gösteren Akım Şeması

Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler İçin ÇED Sürecini Gösteren Akım Şeması
 
Proje sahibi
Proje için ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde Ek-IV’e göre hazırlanan 3 adet Proje Tanıtım Dosyası ile taahhütnamenin ve imza sirkülerinin Proje Sahibi tarafından ÇŞB’na ya da ilgili Valiliğe sunulması
Proje Tanıtım Dosyası’nın ÇŞB ya da ilgili Valilik tarafından EK-IV’deki format kapsamında 5 iş günü içinde incelenmesi, dosya kapsamında eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister, eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa ya da ilgili Valiliğe sunulmayan Proje Tanıtım Dosyaları iade edilir, başvuru geçersiz sayılır. (ÇŞB gerekli görüldüğü durumlarda proje alanını yerinde inceleyebilir/inceletebilir)
Proje Tanıtım Dosyası’nın değerlendirilmesi (15 iş günü içinde)
ÇED Gereklidir Kararı (5 iş günü içinde verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra Teşkilatına ve halka duyurulur)
ÇED Gerekli Değildir Kararı (5 iş günü içinde verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra Teşkilatına ve halka duyurulur)
ÇED prosedürü uygulanır
Proje sahibi ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile yatırıma ait izleme raporlarını ÇŞB’a iletmekle yükümlüdür.